NHẬN DIỆN CỐT LÕI

Nhận diện thương hiệu qua logo biểu trưng, màu sắc thương hiệu, font chữ và định vị thông điệp.

Danh mục: